Ochrana osobních údajů

Apartmány Novalja

Ubytování Novalja, ostrov Pag, Chorvatsko

Cestovní kancelář Jadranpag nakládá s osobními údaji v souladu s platným zákonem, týkající se zpracování, uchovávání a evidencí osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře Jadranpag, a subjektům spojeným v rámci subjektu cestovní kanceláře Jadranpag a můžou být dále zpřístupněny obchodním partnerům a dalším subjektům (aktuálně však nebylo k tomuto kroku přistoupeno).

Cestovní kanceláří Jadranpag pracuje s osobními údaji za účelem zařazení do své databáze a jiných reklamních a marketingových účelů. Zejména se jedná o nabízení výrobků a služeb, zasílání obchodních sdělení elektronickými cestami dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání.

Zpracování osobních údajů

Cestovní kancelář Jadranpag shromažďuje a pracuje s osobními a identifikačními údaji, tj. s údaji jako titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození, obchodní firma, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo, bankovním spojení, číslo kreditní karty, e-mail, atd. Cestovní kanceláří Jadranpag nakládá s vašimi osobními údaji v souladu se Všeobecnými podmínkami, není-li právními předpisy stanoveno jinak, zajišťuje jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených nebo umožněných zákonem nebo dohodnutých s vámi je nesděluje třetím osobám. Osobní údaje Cestovní kancelář Jadranpag shromažďuje výlučně na základě přímé telefonické či osobní komunikace nebo prostřednictvím počítačového systému s využitím internetové stránky (internetové formuláře).

Přístup k osobním údajům

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální Údaje. V případě, že údaj zpracovávaný společností Cestovní kancelář Jadranpag neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu.

Zpracování dalších údajů

Cestovní kancelář Jadranpag kromě osobních údajů dále shromažďuje informace týkající se návštěv třetích osob na své webové stránce, a to o poskytovateli připojení, typu prohlížeče, operačním systému, stránkách, které jste u nás navštívili, datech a časech přístupu, a dále údaje identifikující službu (zájezd) poptávanou na webové stránce.

Souhlas a účel zpracování údajů

Návštěvou webových stránek Cestovní kanceláře Jadranpag,a nebo vyplněním jakéhokoliv údaje ve formuláři dostupném na webové stránce Cestovní kanceláře Jadranpag dává tato osoba Cestovní kanceláři Jadranpag souhlas se zpracováním poskytnutých údajů nebo údajů vyplývajících z návštěvy této webové stránky. Tyto údaje Cestovní kancelář Jadranpag. zpracovává zejména pro optimalizaci poskytovaných služeb, díky čemuž může osoba, která tyto údaje poskytla, následně obdržet nabídku přizpůsobenou svým dřívějším požadavkům, popř. při další návštěvě webových stránek Cestovní kanceláře Jadranpag soubory přizpůsobit nabídku Vašim zájmům a preferencím.

Způsoby ochrany poskytnutých údajů

Cestovní kancelář Jadranpag odpovídá za ochranu zpracovávaných údajů, a proto za tímto účelem používá všechny adekvátní fyzické, elektronické a řídící bezpečnostní opatření, jejichž cílem je ochrana poskytnutých informací, před náhodným, nezákonným a neoprávněným přístupem, zničením, ztrátou, pozměněním, zveřejněním nebo použitím.

 

Závaznou objednávkou uděluje objednatel v souladu s platným zákonem  souhlas se zpracováním, uchováváním a evidencí osobních údajů, jak automatizovaně, tak i ručně zpracovávané, Cestovní kancelář Jadranpag, se sídlem Dolní 30, Prostějov 796 01 jakožto správcem, a třetími osobami, jakožto zpracovateli a obchodními subjekty Cestovní kanceláře Jadranpag za účelem zařazení do databáze správce a dalšího reklamního, marketingového účelu tj. zejména nabízení výrobků a služeb a za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání. Objednatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje objednatel dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům Cestovní kanceláře Jadranpag osobám, které jsou oprávněny služby poskytované Cestovní kanceláří Jadranpag nabízet a poskytovat, a osobám, pro které oprávnění vyplývá z výše uvedeného ustanovení.

Zachování mlčenlivosti 

Naše společnost Jadranpag se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, se kterými přijde do styku v souvislosti s plněním smlouvy. Poskytovat se zejména zavazuje :

- nesdělovat nebo nezpřístupňovat osobní údaje třetím osobám bez předchozího souhlasu nabyvatele

- zajistit, že jeho zaměstnanci a další osoby, které příjdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním cestovní smlouvy, budou zavázáni povinností mlčenlivosti ve stejném rozsahu, v jakém je mlčenlivosti vázán od sám a aby tato povinnost mlčenlivosti trvala i po skončení jejich zaměstnání nebo provádění prací.

- zajistit, aby osoby, které se budou podílet na plnění smlouvy, při styku nebo nakládání s osobními údaji nepořizovaly kopie osobních údajů bez předchozího souhlasu nabyvatele a aby jejich činností nebo opomenutím nedošlo k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či pozměnění osobních údajů nebo k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám.

 

Kontakt

V případě dotazů nebo připomínek nebo v případě, že nesouhlasíte s využitím služby poskytované nás neváhejte kontaktovat na naší adrese:

Cestovní kancelář Jadranpag

E-mail: dovolena@jadranpag.cz
Dolní 30

796 01 Prostějov