Všeobecné smluvní podmínky

Apartmány Novalja

Ubytování Novalja, ostrov Pag, Chorvatsko

Všeobecné smluvní podmínky Jadranpag

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné smuvní podmínky cestovní agentury Jadranpag se sídlem 796 01 Prostějov Dolní 30  IČO:47191058  (dále jen Jadanpag) upravují vzájemné vztahy mezi Jadanpag a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník). V souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů ČR jako je Občanský zákoník, Obchodní zákoník, zák.č.159/1999 Sb.

1.2. Jadranpag poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, pouze osoby mladší 18-ti let mohou užívat služeb jen se souhlasem zákonného zástupce. Osoby mladší 15-ti let mohou využívat služby Jadranpag jen v doprovodu osoby starší 18 let.

1.3. Jadranpag poskytuje služby ubytovací.

2. Smluvní vztah

2.1. Smluvní vztah mezi Jadranpag a zákazníkem (popřípadě jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné cestovní smlouvy potvrzené Jadranpag případně jejím zplnomocněným zástupcem. Pokud je cestovní smlouva uzavírána u autorizovaného prodejce (zástupce), je tento autorizovaný prodejce povinen prokázat své zmocnění k uzavírání smluv a zákazník je oprávněn si tuto skutečnost ověřit.

2.2. Obsah smlouvy se určuje dle katalogu na webových stránkách  Jadranpag,dodatečných nabídek, akcí, potvrzeného knihování těmito podmínkami a reklamačním řádem.

2.3. Podpisem na cestovní smlouvě se zákazník zavazuje uhradit Jadranpag plnou hodnotu objednaných služeb v termínech stanovených v těchto smluvních podmínkách a na cestovní smlouvě.

2.4. Převzetím a potvrzením smlouvy se Jadranpag zavazuje zabezpečit zákazníkům objednané služby v dohodnutém rozsahu i kvalitě.

3.Platební podmínky

3.1. Ceny služeb, které Jadranpag poskytuje jsou cenami sjednanými smluvní dohodou mezi Jadranpag a zákazníkem.

3.2. Jadranpag má právo na zaplacení zájezdu nebo jednotlivých služeb před jejich čerpáním.

3.3. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v cestovní smlouvě. Úhrada ceny se provádí formou zálohy a doplatku nebo plně hrazenou cenou pokud zákazník souhlasí. Plná úhrada se používá automaticky při prodeji zájezdů označených jako AKCE nebo LAST MINUTE.

3.4. Minimální záloha 40% z celkové ceny objednaných služeb je splatná ihned při vzniku smluvního vztahu nebo do doby splatnosti jak je v cestovní smlouvě uvedeno. Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě zálohy, stává se cestovní smlouva neplatnou a zájezd je bez upozornění stornován.

3.5. Doplatek ve výši 60 % je zákazník povinen uhradit bez vyzvání Jadranpag nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd. Neučiní-li tak má Jadranpag právo odstoupit od smlouvy a zrušit zákazníkovi účast na objednaných službách. Úhrada, která byla již zákazníkem prokazatelně Jadranpag poukázána se po odečtení storno poplatků dle čl. 6 zákazníkovi vrátí.

3.6. Vznikne-li smluvní vztah mezi Jadranpag a zákazníkem ve lhůtě kratším než 45dnů před dnem začátkem plnění první objednané služby má Jadranpag právo vyžadovat plnou úhradu sjednané ceny jednu platbou. Forma úhrady zálohy i doplatku hotově, nebo převodem na bankovní účet, ale pouze na základě podepsané cestovní smlouvy nebo vystavením faktury Jadranapag.

3.7. Změny ceny služeb. Pokud v době od sepsání smlouvy do zahájení zájezdu dojde ke zvýšení ceny pohonných hmot a s tím související zvýšení ceny za dopravu, nebo ke změně směnového kurzu české koruny v průměru o více než 10% je Jadranapg oprávněn do 21 dnů před zahájením zájezdu zvýšit cenu zájezdu. Tato nová cena musí být zákazníkovi písemně oznámena nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5-ti dnů od oznámení o zvýšení ceny uhradit rozdíl v ceně zájezdu nebo služby.

3.8. Zákazník má nárok na poskytnutí služeb jen při plném zaplacení ceny zájezdu a při jejich čerpání se prokazuje cestovní smlouvou.

4.Práva a povinnosti zákazníka - K právům zákazníka patří zejména

a) právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

b) právo vyžadovat od Jadranpag informace o všech skutečnostech, které se týkají všech smluvně sjednaných a zaplacených služeb,

c )právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách,

d) právo kdykoliv před zahájením čerpání služeb odstoupit o smlouvy dle článku 6. Těchto smluvních podmínek,

e) právo na reklamaci v souladu s článkem 7,

f) právo na ochranu osobních dat a informacích o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami,

g) právo nejpozději do 5-ti dnů před zahájením zájezdu poslat elektronickou cestou další podrobné informace o skutečnostech, které nejsou uvedeny v cestovní smlouvě nebo letáčku, katalogu a jsou pro zákazníka důležité,

h) právo požadovat změnu ve smlouvě, tzv. překnihování dojde-li ke změně jména, počtu účastníků nebo služeb. Změny smluvních podmínek na přání zákazníka se řídí ustanovením článku 5.odstavce 5.4

4.1. Zákazník je povinnen

a) poskytnout Jadranpag součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět požadované údaje v cestovní smlouvě včetně jakýchkoliv změn.

b) předložit souhlas zákonného zástupce případě, že zákazník starší 15-ti let a mladší 18-ti let čerpá služby bez jeho doprovodu.

c) zaplatit v požadovaném termínu za sjednanou cenu všechny požadované služby v souladu s čl.3

d) předložit při nástupu na zájezd voucher (ubytovací poukaz), vystavený CA Jadranpag který je platným dokladem o zaplacení zájezdu.,

e) mít s sebou platný cestovní doklad,

f) v případě, že při nástupu na zájezd nebo v jeho průběhu poruší zákonné předpisy ČR či navštíveného státu, nerespektuje základní program zájezdu, nedodržuje noční klid v ubytovacím zařízení, poruší ustanovení těchto smluvních podmínek, svým chováním narušuje plynulý průběh zájezdu a obtěžuje ostatní účastníky , může být pracovníkem nebo delegátem Jadranapg ze zájezdu vyloučen, přičemž ztrácí nárok na náhradu za nevyužité služby. 

g) v případě způsobením škody na ubytovacím zařízení, inventáři nebo dopravním prostředku, uhradit tuto škodu v plné výši.

h) v případě odstoupení od smlouvy toto písemně emailem oznámit na adresu uvedenou na cestovní smlouvě CA Jadranpag

5. Změny dohodnutých služeb a jejich právní důsledky, rušení zájezdu

5.1. Změny a odchylky jednotlivých služeb Jadranapag od dohodnutého obsahu smlouvy jsou v nutných případech přípustné.

5.2. Jadranpag si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu „vyšší moci“ z důvodů rozhodnutích státních orgánů nebo mimořádných okolností (nejistá bezpečnostní situace, přírodní katastrofy, změny u zahraničních partnerů, dopravní problémy, neštěstí a další situace) které nemohla ovlivnit ani předvídat. V těchto případech nemá zákazník právo na poskytnutí slevy z ceny zájezdu a ani na odstoupení od smlouvy.

5.3. V případě, že se zákazník nedostaví nebo zmešká odjezd na zájezd má Jadranpag nárok na plnou úhradu zájezdu. Jadranpag má právo za provedení změny ve smlouvě účtovat jednorázový poplatek ve výši 100 Kč a 300 Kč, je-li provedení změny požadováno ve lhůtě kratší než 7 dní před nástupem na zájezd. Ve lhůtě kratší než 3 dny před nástupem na zájezd nelze zpravidla již změny v cestovní smlouvě provést.

6. Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky

6.1 Zákazník má právo na odstoupení od cestovní smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy na zájezd bez jakýchkoliv stornopoplatků při zrušení zájezdu Jadranpag nebo při změně termínu konání zájezdu o více než 7 dní.

6.2 Zákazník má právo na odstoupení od cestovní smlouvy odstoupit i bez udání důvodů výhradně písemnou formou sdělenou emailem. Zrušení nastává okamžikem doručení tohoto dokladu do Jadranpag u kterého zákazník zájezd zakoupil.

6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od cestovní smlouvy porušení povinností Jadranpag stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Jadranpag před zahájením čerpání služeb z důvodů porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit Jadranpag odstupné ve výši :

Stornopoplatky – (odstupné) hradí zákazník a jsou splatné ihned. Jadranpag má právo odečíst stornopoplatek od zaplacené zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. Stornopoplatky se účtují z celkové ceny zájezdu včetně všech objednaných a zakoupených služeb za každého přihlášeného účastníka.

 500 Kč – při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 45 před dnem nástupu na zájezd.

30% při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 44-31 dnů před dnem nástupu na zájezd

60% při odstoupení od smlouvy ve lhůtě 30-11 dnů před dnem nástupu na zájezd

100% při odstoupení od smlouvy od 10 dnu před nástupem na zájezd, při nenastoupení na zájezd,nedostavení se k odjezdu nebo se zájezdu nezúčastní vlastní vinou např. Poskytnutím nepřesných údajů v cestovní smlouvě, případně porušením celních, pasových nebo devizových předpisů nebo jiných zákonů.

Jakákoli změna termínu nebo místa pobytu před zahájením zájezdu ze strany zákazníka bude hodnocena jako odstoupení od smlouvy a bude podléhat výše uvedeným stornopoplatkům.

6.3. Při stornování jednoho či více účastníků z jedné cestovní smlouvy se zbývajícím účastníkům zájezdu cena přepočítává dle ceníku platného v den objednání zájezdu podle počtu účastníku zájezdu při zachování stornopodmínek pro odstupující zákazníky.

6.4. Stornopoplatky (odstupné) hradí zákazník a jsou splatné ihned. Jadranpag má právo odečíst stornopoplatek od zaplacené zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. Stornopoplatky se účtují z celkové ceny zájezdu včetně všech objednaných a zakoupených služeb za každého přihlášeného účastníka.

6.5. V případě, že zákazník odstupující od smlouvy si zajistí za své stornované místo jiného, který převezme veškeré závazky odstupujícího, storno poplatek nebude účtován. Jadranpag má v tomto případě právo na účtovat poplatek za překnihování dle ustanovení článku 5 odstavce 5.4

7.Reklamační odpovědnost za škody

7.1. V případě, že služby obsažené v ceně pobytu nebyly poskytnuty v plném rozsahu nebo kvalitě, má účastník právo na reklamaci.

7.2. Tento reklamační řád se vztahuje na služby poskytované CAJadranpag přímo a nebo prostřednictvím jiných dodavatelů služeb v rámci uzavřeného smluvního vztahu.

7.3. Účastník je povinen případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u odpovědného pracovníka, delegáta nebo průvodce CA Jadranpag tak aby mohla být uskutečněna náprava na místě samém, nejpozději však do 1 měsíce od skončení zájezdu nebo v případě že se zájezd neuskutečnil, ode dne kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Stravu, která nebyla vrácena, nelze reklamovat. Na později uplatněné reklamace nebude brán zřetel.

7.4. Rozhodne-li se účastník zájezdu uplatnit reklamaci u CA Jadranpag, je povinen podrobně sepsat a prokonzultovat s delegátem nebo průvodcem CA Jadranpag zjištěné závady. Zde uvede jak byly nebo nebyly závady odstraněny a tento „ protokol“ si nechá od delegáta (zástupce) podepsat. Je-li podpis odmítnut, je zapotřebí získat podpis nestranného svědka s uvedením jeho adresy a telefonu. V případě nesepsání protokolu nemá zákazník nárok na náhrady škody.

7.5. Výsledek reklamačního řízení bude zákazníkovi oznámen prodejcem pobytu do 30 dnů od data podání reklamace.

8.Cestovní pojištění zákazníka

Povinností zákazníka je uzavření pojistné smlouvy na krytí léčebných výloh v zahraničí. Pojistnou smlouvu je možné sjednat on-line www.pojisteni.cz, nebo u vaší zdravotní pojišťovny. Doporučujeme vám uzavřít pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, úrazové pojištění, pojištění pro případ zrušení zájezdu, pojištění právní pomoci a jiné.

9. Doplňující informace

CA Jadranpag neodpovídá za zpoždění dopravních prostředků, jakož i následky z toho plynoucí a upozorňuje na možnost jeho vzniku. Pozdní ubytování z pozdního příjezdu nezadává právo na pozdější vyklizení ubytovacího zařízení v den odjezdu. Požadavky klientů na konkrétní pokoje a apartmány může Jadranpag zajistit pouze v rámci svých možností viz Nabídka ubytování na www.jadranpag.cz V případě, že zákazník v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny cestovní doklady, je povinen si pro zpáteční cestu sám a na vlastní náklady opatřit doklady náhradní, jinak nemůže být přibrán k dopravě.

a) souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů, podpisem cestovní smlouvy zákazník souhlasí, aby jeho osobní údaje včetně rodného čísla, uvedeného v cestovní smlouvě zpracovávala CA Jadranpag v souladu s platným zákonem.  A to výhradně pro její potřebu k naplňování úkolů při zajišťování zájezdu a k případnému zasílání vlastních reklamních materiálů. Tento souhlas zákazník uděluje až do doby jeho písemného odvolání.

b) Fakultativní výlety uváděné v reklamních materiálech nejsou předmětem smluvního vztahu. Jedná se o služby doplňkové, hrazené v místě pobytu, na kterých je účast dobrovolná a Jadranpag nenese odpovědnost za jejich průběh, Nemožnost čerpat některou z nabízených fakultativních služeb z důvodu sezonnosti, malé obsazenosti apod. nezadává v žádném případě nárok na změnu podmínek v cestovní smlouvě ani na možnost odstoupení od uzavřené cestovní smlouvy ze strany zákazníka bez povinnosti hradit odstupné. Reklamace fakultativních služeb je možné pouze v místě pobytu u jejich poskytovatele.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1.Všeobecné podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 30.5.2013

10.2. Zákazník svým podpisem na cestovní smlouvě stvrzuje, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Smluvní podmínky jsou umístěné i na našich webových stránkách v sekci důležité informace a jsou ke stažení.

 

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

11.1.Závaznou objednávkou uděluje objednatel v souladu s platným zákonem souhlas se zpracování osobních údajů. Souhlas se zpracováním, uchováváním a evidencí osobních údajů, jak automatizovaně, tak i ručně zpracováváné. CA  Jadranpag se sídlem Dolní 30, Prostějov 79601, jakožto správcem a třetími osobami, jakožto zpracovateli a obchodními subjekty CA Jadranpag za účelem zařazení do databáze správce a dalšího reklamního a marketingového účelu tj. zejména nabízení služeb a za účelem zasílání obchodního sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle platného zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 10 let do odvolání. Objednatel bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle platného zákona.

11.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje objednatel dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Poskytnuté osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze zaměstnancům CA Jadranpag a osobám, které jsou oprávněny služby poskytované CA Jadranpag nabízet a poskytovat  dále osobám, pro které oprávnění vyplývá z výše uvedeného ustanovení.